Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

konané dňa 3.2.2017 o 18.30 hod

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017

 


Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

konané dňa 3.2.2017 o 18.30 hod

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017


 

 

Verejné obstarávanie

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy obce Visolaje 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017

 

 

 

 


 

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2015

Mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017

 

 


 

 

 

Vývoz komunálneho odpadu a plastov rok 2017

 

detailný rozpis viď príloha 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 18.1.2017

 


 

 

O z n á m e n i e

o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Visolaje

 

 

>>>Oznámenie<<<

 

Zverejnené: 18.10.2016

 

 


 

 

Do Galérie boli pridané fotografie z občianskeho obradu Uvítanie detí do života, ktorý sa konal dňa 16.09.2016 v zasadačke Požiarnej zbrojnice vo Visolajoch.


 

 


 

 

 

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch

 

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Vincenc Hrenák zvoláva 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch, ktoré sa bude konať dňa 23.09.2016 (v piatok) o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Všetci občania sú srdečne vítaní.

 

>>>Program rokovania<<<

 

 

 


 

 

Pozvánka na 13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch

 

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Vincenc Hrenák zvoláva 13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch, ktoré sa bude konať dňa 14.09.2016 (v stredu) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Všetci občania sú srdečne vítaní.

 

>>>Program rokovania<<<

 

 

 


 

 

 

Verejná vyhláška

 

Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umiestnení stavby - Prístupová komunikácia - novostavba RD - Zdenko Martinka

 

>>>Územné rozhodnutie<<<

>>>Príloha - snímka<<<

 

 

zverejnené na webovej stránke: 12.09.2016

 

 

 


 

 

 

Verejná vyhláška

 

Oznámenie o začatí stavebného konania - stavba ZA-8768-VISOLAJE Zahustenie TS Lazy

 

>>>DOKUMENT<<<

 

 

zverejnené: 16.08.2016

 

 

 


 

 

Vážení občania,

 

v nižšie pripojenom letáku si môžete prečítať užitočné informácie o správnom triedení odpadu.

 

 

>>>LETÁK<<<

 

 

 

 


 

 

 

Vážení občania,

 

oznamujeme vám, že obec Visolaje sa zapojila do projektu DCOM (Dátové centrum obcí a miest). Viac informácií v priloženom ozname.

 

>>>OZNAM<<<


 

 


 

 

 

Obec Visolaje srdečne pozýva širokú verejnosť na podujatie

 

VISOLAJSKÝ KOTLÍK

súťaž družstiev vo varení kotlíkového gulášu

 

Viac informácií v priloženom plagáte.

 

>>>PLAGÁT<<<

 

 

 


 

 

 

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch

 

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Vincenc Hrenák zvoláva 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch, ktoré sa bude konať dňa 30.06.2016 (vo štvrtok) o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Všetci občania sú srdečne vítaní.

 

>>>Program rokovania<<<

 

 

 


 

 

Verejná vyhláška

 

Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ZA-8768-VISOLAJE Zahustenie TS Lazy

 

>>>DOKUMENT<<<

 

 

zverejnené: 28.06.2016

 

 

 


 

 

 

Verejná vyhláška

  

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

  

>>>DOKUMENT<<<

 

 

zverejnené: 15.06.2016

 

 


 

 

 

OZNAM

 

Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica oznamuje občanom, že v dňoch 13.06.2016 - 17.06.2016 budú pracovníci spoločnosti robiť odpis vodomerov, preto žiadajú o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť. 

 

 

 


 

 

 

Pozvánka na 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch

 

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce Vincenc Hrenák zvoláva 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch, ktoré sa bude konať dňa 10.06.2016 (v piatok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Všetci občania sú srdečne vítaní.

 

>>>Program rokovania<<<

 

 

 


 

 

Zverejnenie návrhu Záverečného účtu, 2. zmeny rozpočtu a VZN

 

 

Vážení občania,

 

v položke menu Dokumenty boli zverejnené: 

 

Návrh Záverečného účtu obce Visolaje za rok 2015 >>>DOKUMENT<<<
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Visolaje za rok 2015 >>>DOKUMENT<<<
Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce >>>DOKUMENT<<<


a v položke menu VZN boli zverejnené:


Návrh VZN č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia >>>DOKUMENT<<<
Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Visolaje >>>DOKUMENT<<<

 

 


 

 

 

URBÁR – Pozemkové spoločenstvo – Visolaje – pozvánka na valné zhromaždenie

 

 

>>>POZVÁNKA<<<

 

 

 


 

 

 

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania

 

 

>>>OZNÁMENIE<<<

 

 


 

Milí občania,

 

do galérie boli pridané fotografie zo stavania májov, toto podujatie sa v našej obci uskutočnilo dňa 30.04.2016.

 


 

 

 

Pozvánka na oslavu Dňa matiek

 

 

Obecný úrad Visolaje srdečne pozýva všetky mamičky na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15.05.2016 o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Visolaje. Súčasťou podujatia bude aj kultúrne vystúpenie detí zo Základnej školy s materskou školou.

 

 
 

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch

 

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zastupujúci starosta obce Vincenc Hrenák zvoláva 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch, ktoré sa bude konať dňa 28.04.2016 (vo štvrtok) o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Všetci občania sú srdečne vítaní.

 

>>>Program rokovania<<<

 

 


 

 

Mapový portál obce Visolaje

 

 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Visolaje, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledujúci odkaz, prípadne vľavo v menu pod položkou „MAPOVÝ PORTÁL“:

 

 

MAPOVÝ PORTÁL OBCE VISOLAJE

 

 

Cez uvedený mapový portál obce môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať si listy vlastníctva, prehliadať územný plán, súpisné čísla, prípadne služby v obci.

 

Obrázok číslo 1: Mapový portál po načítaní

  

Výsledky doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí - voľby starostu obce Visolaje

 

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 760

Počet odovzdaných obálok: 519

Počet platných hlasovacích lístkov: 511

Účasť voličov v percentách: 68,28 %

 

 

Vincenc Hrenák, 57 r., zastupujúci starosta obce, nezávislý kandidát - 348 hlasov - zvolený za starostu obce

Michal Janek, 32 r., podnikateľ, Národná koalícia - 100 hlasov

Mgr. Ľubomír Janda, 52 r., štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia - 63 hlasov 

Miestna volebná komisia vo Visolajoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre nové voľby starostu obce Visolaje zaregistrovala týchto kandidátov:

 

>>>Dokument - vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Visolaje 09.04.2016<<<

 

 

 


 

 

 

Zverejnenie volebných obvodov - nové voľby do orgánov samosprávy obcí (voľby starostu) - 9. apríl 2016

 

>>>Dokument - zverejnenie volebných obvodov<<<

 

 


 

 

Oznam Základnej školy s materskou školou Visolaje:

 

 

 

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

 

Naša škola má novú webovú stránku. Veríme, že sa Vám bude páčiť a jej nový dizajn si rýchlo obľúbite. Nájdete na nej vždy aktuálne informácie o škole, dôležité oznamy, naše aktivity, dosiahnuté úspechy, fotogalériu z rôznych akcií školy, jedálny lístok, rozvrh a ďalšie užitočné informácie. Stará webová stránka už nebude aktualizovaná.

 

Adresa novej webovej stránky je: http://zssmsvisolaje.edupage.org/

 

 


 

Vážení občania, oznamujeme Vám termíny

 

- separovaného zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2016


25.01., - 22.02., - 21.03., - 18.04., - 16.05., - 13.06., - 11.07., - 08.08., - 05.09., - 03.10., - 31.10., - 28.11., - 27.12.,

 

-vývozu komunálneho odpadu na rok 2016


11.01., - 25.01., - 08.02., - 22.02., - 07.03., - 21.03., - 04.04., - 18.04., - 02.05., - 16.05., - 30.05., - 13.06., - 27.06., - 11.07., - 25.07., - 08.08., - 22.08., - 05.09., - 19.09., - 03.10., - 17.10., - 31.10., - 14.11., - 28.11., - 12.12., - 27.12.,

 


 

Minimálny počet podpisov voličov na petícii - voľby starostu - 9. apríl 2016

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Visolaje, pre minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce dňa 9.4.2016.

 

Počet obyvateľov obce Visolaje 919
Počet podpisov voličov na petícii 100

 

>>>Dokument - minimálny počet podpisov voličov na petícii<<<

 

 

 


 

 

Obecný úrad Visolaje ako správca dane z nehnuteľností oznamuje občanom, že všetky zmeny týkajúce sa daňového priznania na rok 2016 (napríklad: predaj a kúpa rodinného domu, predaj a kúpa pozemku a iné) treba nahlásiť v termíne do 31. januára 2016 v úradných hodinách Obecného úradu Visolaje. Po 31. januári 2016 sa na tieto zmeny nebude prihliadať.

 


 

Vážení občania,

 

v sekcii "Dokumenty" boli uverejnené:

 

 

NÁVRH rozpočtu obce Visolaje na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018   >>>DOKUMENT<<<

 


NÁVRH na 3. zmenu rozpočtu obce - príjmová časť   >>>DOKUMENT<<<

NÁVRH na 3. zmenu rozpočtu obce - výdavková časť   >>>DOKUMENT<<<

 

 

 

Privítame Vaše pripomienky k obom návrhom rozpočtu.

 


 

Vážení občania,

 

pod položkou menu "VZN" si môžete pozrieť:

 

návrh VZN č. 3/2015 o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Visolaje počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí   >>>DOKUMENT<<<

návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Visolaje   >>>DOKUMENT<<<

 

 Vážení občania,

 

 

v súvislosti s pripravovanými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 5. marca 2016, zverejňujeme nasledujúce informácie pre voliča:

 

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča      >>>DOKUMENT<<<

 

 

 

 


 

Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

>>>DOKUMENT<<<

 

 


 

Oznámenie o spojení územného a stevebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenia ústneho pojednávania

Verejná vyhláška -

 

 


Vážení občania, oznamujeme Vám termíny

 

-zberu plastov, tetrapakov a ľahkých kovov na rok 2015

26.01., - 23.02., - 23.03., - 20.04., - 18.05., - 15.06., - 13.07., - 10.08., 07.09., - 05.10., - 02.11., - 30.11., - 28.12.,

-vývozu komunálneho odpadu na rok 2015

12.01., - 26.01., - 09.02., - 23.02., - 09.03., - 23.03., - 07.04., - 20.04., - 04.05., - 18.05., - 01.06., - 15.06., - 29.06., - 13.07., - 27.07., - 10.08., - 24.08., - 07.09., - 21.09., - 05.10., - 19.10., - 02.11., - 16.11., - 30.11., - 14.12., - 28.12.,

Separovaný zber plastov, tetrapakov a ľahkých kovov (Megawaste ) VisolajeOdpad.pdf

 

 

 

 


Staršie oznamy:

 

 


 

 

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ /15.12.2014/  dokument.pdf

____________________________________________________________________________

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Visolaje na obdobie 2014 - 2020

  /deň konania volieb 30.12.2014 /

dokument.pdf

___________________________________________________________________

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce 15.11.2014  dokument.pdf

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Visolaje 15.11.2014   dokument.pdf

 

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vo Visolajách 15.11.2014

dokument.pdf

___________________________________________________________________

Čestné uznanie     dokument-jpg

_____________________________________________________________________

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V POVAŽSKEJ BYSTRICI UPOZORŇUJE OBČANOV NA..../ 11.3.2014/     (dokument-pdf)

____________________________________________________________________

Obvodný úrad životného prostredia Považská Bystrica

 vec: Umiestňovanie predmetov v korytách a na pobrežných pozemkoch vodných tokov     (dokument-pdf)

____________________________________________________________________

Vážení občania , oznamujeme Vám termíny  

--zberu plastov na rok 2014:
30.01.- 27.02. -  27.03. - 24.04. - 29.05. - 26.06. -  24.07. - 28.08. - 25.09. - 30.10. - 27.11. - 18.12.

--vývozu komunálneho odpadu na rok 2014:
02.01. - 15.01. - 29.01. - 12.02. - 26.02. - 12.03. - 26.03. - 09.04. - 23.04. - 07.05. - 21.05. - 04.06. - 18.06. - 02.07. - 16.07. - 30.07. - 13.08. - 27.08. - 10.09. -24.09. - 08.10. - 22.10. - 05.11. - 19.11. - 03.12. - 17.12.-31.12.

 

Separovaný zber plastov, skla a tetrapakov-AVE   (dokument-pdf) 

_______________________________________________________________________

 

Odchody autobusov z obce Visolaje platné r.2013       (dokument-pdf) 

 

MFI-Prevádzkové ustanovenia a prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Visolaje.       (ustanovenia-pdf)   (poriadok-pdf) 

 

Sadzobník správnych poplatkov   (dokument-pdf) 

 

Miestne dane a poplatky za TKO   (d.okument-pdf)

 

ZDRUŽENIE SÚKROMNÝCH MAJITEĽOV  LESOV k.ú. VISOLAJE 

      (zápisnica z VZ-doc)  (Urbár Visolaje-xls)  (Visolajské lesy-xls)

 

____________________________________________________________________________


_________________________________________________________________

 

 

 


 

 

Posledná úprava: 06.02.2017
© visolaje.sk 2010