VZN

◊  VZN č.2-2005 o odpadoch 

  VZN č.1- 2007 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb

◊  VZN č.1-2008 prevádzkový poriadok pohrebiska

◊  VZN č.2- 2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení spojených s ich činnosťou a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 VZN č.3- 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné odpady

◊  Dodatok č. 1- 2009 k VZN č.3-2008

  VZN č.4- 2008 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie     ovzdušia

◊  VZN č.1-2009 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce

◊  VZN č.2-2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu

◊  VZN č.3-2009 ktorým sa určuje výška dotácie na dieťa v Materskej škole a v školských zariadeniach

◊  VZN č.1-2010 o podmienkach držania psov na území obce Visolaje

  VZN č.2.2010 o miestnom referende

  VZN č.1-2011 o opatrovateľskej službe 

◊  Dodatok č. 1- 2011 k VZN č.2-2008

  VZN č.2-2011 o trhových miestach v obci 

  VZN č.3-2011 o miestnych daniach a poplatku za TKO a drobné odpady

◊  VZN č.1-2012 o  mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

◊  Dodatok č. 1- 2012 k VZN č.2-2011

◊  VZN č.2-2012   UPN-O_VISOLAJE

◊  Dodatok č. 1- 2012 k VZN č.3-2009

 VZN č.3- 2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a drobné odpady

 ◊  Dodatok č. 1- 2013 k VZN č.2-2008 

◊  Dodatok č. 2- 2013 k VZN č.2-2008

  VZN č.1-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a ......

  VZN č.1-2015 o určení výšky dotácie na Materskú školu a školské zariadenia

  VZN č.2-2015 o výške príspevku pre školské zariadenia

◊  VZN č. 3-2015 o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Visolaje počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

◊  VZN č. 4-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Visolaje

◊  Dodatok č. 1-2016 k VZN č. 2-2015

◊  Dodatok č. 1-2016 k VZN č. 2-2015

◊  VZN č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

◊  VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a DSO

◊  VZN č. 1 - Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Visolaje

◊  Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 2/2015

 

© visolaje.sk 2010