AKO VYBAVIŤ

◊  Čestné vyhlásenie  (dokument.doc)

 

◊  Splnomocnenie  (dokument.doc)

 

  Ohlásenie drobnej stavby  (dokument.doc)

 

◊  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia jednoduchej stavby  (dokument.doc) 

 

◊  Žiadost o vydanie stavebného povolenia   (dokument.doc)

 

◊  Žiadosf o povolenie zmeny stavby pred jej dokončenim  (dokument.doc) 

 

◊  Návrh na kolaudáciu stavby  (dokument.doc) 

 

◊  Žiadost na odstránenie stavby  (dokument.doc)

 

◊  Žiadost o územné rozhodnutie   (dokument.doc)

 

◊  Trvalý pobyt  (dokument.doc) 

 

◊  Žiadosf o povolenie vodnej stavby (dokument.rtf)

 

◊  Žiadosť o určenie súpisného čísla  (dokument.rtf)

 

◊  Žiadosť o poskytnutie dotácie  (dokument.doc)   (dokument.pdf)

Posledná úprava: 23.05.2016
© visolaje.sk 2010