OZNAMY PRE OBYVATEĽOV V ROKU


2018

 

 

 


 

Rozhodnutie

 

vydané v zisťovacom konaní


"Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Visolaje"

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

Oznámenie

 

začatie konania na výrub 15ks stromov - rôzne druhy

 

Ústne pojednávanie o 9,00 hod 20.12.2018

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Pozvánka

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva


13.12.2018 t.j. štvrtok o 16,30 hod

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Pozvánka

 

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva


05.12.2018 t.j. streda o 17,00 hod

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Oznámenie

 

výrub 1 ks stromu - smrek ovocný

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Oznámenie

 

výrub 10 ks stromov - ovocné stromy

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Pozvánka

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva

16.10.2018 o 16.30 hod

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Oznámenie

 

výrub 2 ks stromov - smrek

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Oznámenie

 

výrub 5 ks stromov - smrek

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Dohľad nad spracovaním osobných údajov zabezpečuje

 

BROS Computing s.r.o.

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Výberové konanie

na pozíciu

 

ekonóm - účtovník

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Oznam

 

Firma Megawaste Slovakia pozmenila na

nasledujúce mesiace vývoz plastov v obci Visolaje.

 

 

Plasty po obci sa budú zvážať

 

- 12. septembra 2018

- 10. oktróbra 2018

- 14. novembra 2018

- 13. decembra 2018

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Pozvánka

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

25.07.2018 o 17,00 hod /streda/

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Návrh

 

dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015

 

§ 7 "Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a

podmienky úhrady v školskej jedálni"

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 13.7.2018

 


 

 

Návrh

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Visolaje č. 3/2018

 

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 10.7.2018

 

 

 


 

 

Zverejnenie zámeru

 

predaja pozemku z dôvodu hodného

 

osobitného zreteľa

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 10.7.2018

 

 


 

 

Pozvánka

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

28.06.2018 o 17,00 hod /štvrtok/

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 14.6.2018

 

 


 

 

Pozvánka

 

Telovýchovná jednota Visolaje

Vás pozýva na

futbalový turnaj

 

pri príložitosti 70 rokov od svojho založenia

 

24.6.2018 o 10:00 hod

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 14.6.2018

 

 

 


 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

 

obce Visolaje na 2. polrok 2018

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 13.6.2018

 

 

 


 

 

Pozvánka

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

18.06.2018 o 17,00 hod /pondelok/

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 14.6.2018

 

 


 

 

Info

 

Obec Visolaje Vás srdečne pozýva na

 

Deň obce Visolaje

 

pri príležitosti 70. výročia založenia

Telovýchovnej jednoty

 

/súťaž vo varení gulášu/

 

Detail: viď prílohy

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

>>>Príloha na otvorenie<<<


                                                       Zverejnené: 11.6.2018

 

 


 

 

Info

 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od 11.06.2018 (pondelok) a v nasledujúcich dňoch tj. 24.týždeň budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obci Visolaje, preto žiadame o sprístupnenie vodomerov.

Zároveň žiadame občanov, aby si  pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.

 

                                                       Zverejnené: 30.5.2018

 

 


 

 

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018

 

o používaní miestnych komunikácií a

o parkovaní a státí vozidiel

na miestnych komunikáciách

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 30.5.2018

 

 


 

 

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018

 

o podmienkach podnikania na území obce

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 30.5.2018

 

 


 

 

Oznámenie

 

o výsledku verejného obstarávania zákazky

 

Prístavba kultúrneho domu

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

                                                       Zverejnené: 25.5.2018

 

 


 

 

Pozvánka

 

Urbár - Pozemkové spoločenstvo - Visolaje

Vás pozýva na

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 

17.06. 2018 o 15,00 hod

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<


 


 

 

Pozvánka

 

Obecný úrad Visolaje a DHZ Vás srdečne pozývajú na akciu

 

STAVANIE MÁJA

 

30.apríla 2018 o 16,30 hod

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Výzva

 

na predloženie cenovej ponuky

Prístavba kultúrneho domu

 

Zverejnené: 13.04.2018

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 


 

 

Oznam

 

Obecný úrad Visolaje oznamuje občanom,

že do 31.5.2018 je možnosť podávania žiadostí

o zahrnutie parcie do rozšírenia Územného plánu

 

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 


 

 

 

POZVÁNKA

 

na obecné zastupiteľstvo,

ktoré sa bude konať

dňa 28.3.2018 o 17,00 hod

/streda/

 

 

Detail pozvánky viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

 

POZVÁNKA

 

na obecné zastupiteľstvo,

ktoré sa bude konať

dňa 12.3.2018 o 17,00 hod

/pondelok/

 

 

Detail pozvánky viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

INFO

 

Návrh rozpočtu obce Visolaje

na rok 2018

 

zverejnené dňa: 22.2.2018

 

 

Detail rozpočtu viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

INFO

 

Fašiangová zábava

 

Kedy? 10.02.2018

 

Viac info v prílohe

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

OZNAM

 

Plán kultúrnych akcií na rok 2018

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

OZNAM

 

na výrub stromu

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

OZNAM

 

Rozpis vývozu komunálneho odpadu

na rok 2018

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

OZNAM

 

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

žiadame občanov, aby si podali daňové priznanie do 31.01.2018 na

Obecnom úrade vo Visolajoch.

 

Detail viď príloha:

>>>Príloha na otvorenie<<< 

 

INFO

 

Harmonogram vývozu plastov podľa nových

podmienok z firmou Envipak

január až marec 2018

 

JANUÁR     09.01.2018

 

FEBRUÁR      13.02.2018

 

MAREC         20.03.2018

 

 


 

 

Pozvánka

 

Divadelný súbor Lúky Vás pozýva na predstavenie

 

" Už sú všetci v jednom vreci "

 

Veselohra v jednom dejstve od Ferka Urbánka

 

Kultúrny dom Visolaje, 6.1.2018 o 15,00 hod

 

!!! VSTUPNÉ ZDARMA !!!

 

 

 

Detail: viď príloha

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Pozvánka

 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 dňa 13.12.2017 o 17.00 hod.

/streda/

 

 

 

Detail: viď príloha

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Oznámenie

 

na výrub 1 stromu - lipy, ktorá rastie

na pozemku KN-E 331/3

 

 

 

Detail: viď príloha

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Návrh

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Visolaje

1. polrok 2018

 

 

 

Detail: viď príloha

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 

 


 

 

 

Návrh

 

Zásady hospodárenie a nakladania

s majetkom obce Visolaje

 

 

Detail: viď príloha

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

 

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce Visolaje

 

 

Detail: viď príloha

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Pozvánka

 

na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 29.11.2017 o 17,00 hod. /v stredu/

 

Detail: viď príloha

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017

o vyhlásení záväznej časti Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O Visolaje

 

 

Detail: viď príloha

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 

 


 

 

Obec Visolaje

 

vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

 

Základnej školy s materskou školou, Visolaje 150

 

Detail: viď príloha 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

 


 

 

Harmonogram vývozu plastov

 

podľa nových podmienok

s firmou Envipak do konca roka 2017

 

SEPTEMBER 11.09.2017

OKTÓBER 09.10.2017

NOVEMBER 06.11.2017

DECEMBER 11.12.2017

 


 

 

Pozvánka na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa bude konať dňa 13.9.2017 o 17,00 hod /streda/

v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 


 

 

Elektronická adresa

 

na doručenie

oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej

komisie:

 

obec.visolaje@petranet.sk

 

Vincenc Hrenák, starosta obce


 

 

 

OBEC VISOLAJE

 

srdečne pozýva

 

všetkých rodákov, obyvateľov a priateľov na

 

OSLAVY 690. VÝROČIA

 

PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

 

O OBCI VISOLAJE

 

 

19.-20. August 2017

 

Detailný program a súťaž vo varení gulášu nájdete v prílohe

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 


 

Dobrý deň,

 

Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od utorka - 06.06.2017 (23.t.) a v nasledujúcich dňoch budú pracovníci spoločnosti robiť odpis merania vody, preto žiadame o sprístupnenie vodomerov. 

Zároveň žiadame občanov, aby si  pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.

 


 

 

Odhalenie slovanských mohýl vo Visolajoch

 

Obecný úrad vo Visolajoch Vás srdečne pozýva

dňa 28.5.2017 /nedeľa/ na

 

Slávnostné odhalenie mohýl

 

Program:

- začiatok o 13.00 hod na poľovníckej chate Brekov

- 15.00 hod odhalenie pamätnej tabule na mieste mohylníkov

 

Srdečne Vás pozývame

 

Zverejnené: 24.05.2017

  

Obecný úrad vo Visolajoch Vás srdečne pozýva na

 

STAVANIE MÁJA a PÁLENIE VATRY

 

dňa 30. apríla 2017 o 16.00 hod

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 25.04.2017

 

 


 

Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré

 

sa bude konať dňa 27.04.2017 o 18,30 hod /štvrtok/

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 24.04.2017

 

 


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 01.03.2017

 


 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

"Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy" 

 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 01.03.2017
 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 

priamym predajom

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 08.02.2017

 

 


 

 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

 

Výstavba nového obecného skladu náradia

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 06.02.2017

 

 


 

 

Vývoz komunálneho odpadu a plastov rok 2017

 

detailný rozpis viď príloha 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 18.1.2017

 

 


 

 

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2015

Mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017

 

 


 

Verejné obstarávanie

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy obce Visolaje 

 

>>>Príloha na otvorenie<<<

 

Zverejnené: 31.1.2017

 

 


Posledná úprava: 13.12.2018
© visolaje.sk 2010