DOKUMENTY

 

◊  Strategický dokument - Zmeny a doplnky č.3. územného plánu obce Visolaje

          (dokument.pdf) zverejnené: 29.11.2018

 

◊  Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2015

          (dokument.pdf) zverejnené: 29.11.2018

 

◊  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019

          (dokument.pdf) zverejnené: 22.11.2018

 

◊  Správa nezávislého audítora a konsolidovaná výročná správa za rok 2017

          (dokument.pdf) zverejnené: 02.10.2018

 

◊  Správa nezávislého audítora

          (dokument.pdf) zverejnené: 21.06.2018

 

◊  Záverečný účet obce Visolaje za rok 2017

          (dokument.pdf) zverejnené: 21.06.2018

 

◊  Záverečný účet obce Visolaje za rok 2017 /na pripomienkovanie/

          (dokument.pdf) zverejnené: 24.05.2018

 

◊  Výročná správa obce Visolaje rok 2016 

          (dokument.pdf) zverejnené: 19.12.2017

 

◊  Správa o výsledku kontroly stavu pohľadávok a záväzkov  01-10/2017 

          (dokument.pdf) zverejnené: 18.12.2017

 

◊  Správa o výsledku kontroly účtovných dokladov 01-10/2017 

          (dokument.pdf) zverejnené: 01.12.2017

 

◊  Správa o výsledku kontroly sťažností - kontrolór obce 

          (dokument.pdf) zverejnené: 01.12.2017

 

 

◊  Oznámenie na výrub stromu 

          (dokument.pdf) zverejnené: 29.11.2017

 

 

◊  Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Visolaje 

    (dokument.pdf) zverejnené: 3.7.2017    (dokument.pdf) zverejnené: 3.7.2017

  

 

◊  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

    obce Visolaje za rok 2016                                      (dokument.pdf) zverejnené: 3.7.2017

 

 

◊  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

    obce Visolaje na 2. polrok 2017                                  (dokument.pdf) zverejnené: 3.7.2017

 

 

◊  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 

    obce Visolaje za rok 2016                                      (dokument.pdf) zverejnené: 3.7.2017

 

 

  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu   

    obce Visolaje na rok 2017 /výhľad 2018-2019/             (dokument.pdf) zverejnené: 3.7.2017

 

 

  Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene   

    na OcU Visolaje od 1.7.2017                                  (dokument.pdf) zverejnené: 30.6.2017

 

  Záverečný účet obce Visolaje za rok 2016   

                                                                         (dokument.pdf) zverejnené: 13.6.2017

 

  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky   

    na 2. polrok 2017                                                 (dokument.pdf) zverejnené: 13.6.2017

 

  Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

    s výhľadom na roky 2018 a 2019                           (dokument.pdf) zverejnené: 22.5.2017

 

  Správa o kontrolnej činnosti  

    "Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016"  (dokument.pdf) zverejnené: 1.3.2017

 

 Znalecký posudok číslo 05/2017 

   "Stanovenie všeobecnej hodnoty stavebného pozemku pre účely prevodu

    vlastníctva nehnuteľnosti z majetku obce"  

    (dokument.pdf) zverejnené: 6.2.2017

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo  

     konané dňa 16.01.2017 o 18:30 hod. /pondelok/  (dokument.pdf) zverejnené: 12.1.2017

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

     " Rekonštrukcia obecného skladu náradia"   (dokument.pdf) zverejnené: 5.1.2017

 

 DODATOK - mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole    (dokument.pdf) zverejnené: 2.1.2017

◊  ŠTATÚT OBCE VISOLAJE  (dokument.pdf)   

◊  ROKOVACÍ PORIADOK  (dokument.pdf)   

 KOMUNÁLNE VOĽBY 2010-zápisnica  (dokument.pdf)

◊  PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA  (dokument.pdf) 

◊  ROZPOČET OBCE r.2011 -výdavky  (dokument.pdf) -príjmy   (dokument.pdf)

◊  PROGRAMOVÝ ROZPOĆET R.2012-2013-2014  (dokument.pdf) 

◊  Rozpočet-Príjmy 2011 zmeny, 2012-2014  (dokument.pdf)  

◊  Rozpočet-Výdavky 2011 zmeny, 2012-2014  (dokument.pdf)

◊  ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2011   (dokument.pdf)

◊  VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011  (dokument.pdf) 

◊  HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2011  (dokument.pdf) 

◊  VOĽBY DO NR SLOV.REPUBLIKY 2012-odpis zápisnice  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-Príjmy 2012 1.zmena  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-Výdavky 2012 1.zmena  (dokument.pdf) 

◊  Monitorovacia správa k programovému rozpočtu  (dokument.pdf) 

◊  Programový rozpočet 2012-13-14-I.zmena  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-Príjmy 2012 2.zmena  (dokument.pdf) 

◊  Rozpočet-Výdavky 2012 2.zmena  (dokument.pdf) 

 Rozpočet subjektu ZŠ s MŠ  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-Výdavky 2012 +3.zmena  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-Príjmy 2012 +3.zmena  (dokument.pdf)

◊  Programový rozpočet 2012-13-14-IV zmena  (dokument.pdf)

◊  Programový rozpočet 2013-2014-2015  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-4 zmeny 2012  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-2012zmeny+2013  (dokument.pdf) 

◊  Rozpočet-2012 všetky zmeny  (dokument.pdf)

◊  Programový rozpočet 2012-13-14 všetky zmeny (dokument.pdf)  

◊  Hodnotiaca správa za rok 2012  (dokument.pdf)

◊  Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2013 (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-2013 po 4. zmenu  (dokument.pdf)

◊  Záverečný účet za rok 2012   (dokument.pdf) 

◊  Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2013 (dokument.pdf) 

◊  Správa audítora za rok 2012  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet 2013 - 5. a 6. zmena  (dokument.pdf)

◊  Monitorovacia správa k programovému rozpočtu 6-2013  (dokument.pdf)  

◊  Voľby do VÚC-zápisnica  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-Príjmy 2013 -7.zmena  (dokument.pdf)

◊  Rozpočet-Výdavky 2013 -7.zmena  (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia starosta-č.1-2014-príjmová časť      (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia starosta-č.1-2014-výdavková časť   (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia starosta-č.2-2014-príjmová časť      (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia starosta-č.2-2014-výdavková časť   (dokument.pdf)

◊  Záverečný účet za rok 2013   (dokument.pdf) 

◊  Programový rozpočet 2013-14-15 všetky zmeny  (dokument.pdf)

◊  Stanovisko hl. kontrolóra k ZÚ 2013     (dokument.pdf)

◊  Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2014     (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia starosta-č.3-2014-príjmová časť      (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia starosta-č.3-2014-výdavková časť   (dokument.pdf)

◊  Zápisnica z voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2014 1.kolo   (dokument-pdf)

◊  Zápisnica z voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2014 2.kolo   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.4 príjmová časť - 2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.4 výdavková časť -2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.5 príjmová časť - 2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.5 výdavková časť -2014   (dokument-pdf)

◊  POH Visolaje do roku 2015      (dokument-pdf)

◊  Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2014      (dokument.pdf)

◊  VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013  (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.6 príjmová časť - 2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.6 výdavková časť -2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.7 príjmová časť - 2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.7 výdavková časť -2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.8 príjmová časť - 2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.8 výdavková časť -2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.9 príjmová časť - 2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie č.9 výdavková časť -2014   (dokument-pdf)

◊  Zápisnica-voľby starostu obce a obecného zastupiťeľstva -2014   (dokument-pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia-č.10-2014-príjmová časť      (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia-č.10-2014-výdavková časť     (dokument.pdf)

◊  Návrh rozpočtu na rok 2015-2016-2017     (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia-č.11-2014-príjmová časť      (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia-č.11-2014-výdavková časť      (dokument.pdf)

◊  Záverečný účet obce za rok 2014      (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia-č.1-2015-príjmová časť          (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenia-č.1-2015-výdavková časť      (dokument.pdf)

◊  Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2015     (dokument.pdf)

◊  Stanovisko hl. kontrolóra na k záverečnému účtu obce 2014     (dokument.pdf)

◊  Správa hlavnej kontrolórky obce Visolaje k výsledku kontroly č. 1 a č. 2 za 2. polrok 2015 +

     Zápisnica o prerokovaní kontroly č. 1 + Zápisnica o prerokovaní kontroly č. 2    (dokument.pdf)

◊  Záznam hlavnej kontrolórky obce Visolaje k výsledku kontroly č. 3 za 2. polrok 2015 +

     Zápisnica o prerokovaní kontroly č. 3     (dokument.pdf)

◊  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016     (dokument.pdf)

◊  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 - Informácie pre voliča     (dokument.pdf)

◊  Rozpočet obce Visolaje na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018     (dokument.pdf)

◊  3. zmena rozpočtu obce pre rok 2015 - príjmová časť     (dokument.pdf)

◊  3. zmena rozpočtu obce pre rok 2015 - výdavková časť     (dokument.pdf)

◊  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Visolaje na roky 2015 - 2025     (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie starostu č. 4/2015     (dokument.pdf)

◊  Rozpočtové opatrenie starostu č. 1/2016     (dokument.pdf)

◊  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016     (dokument.pdf)

◊  NÁVRH - Záverečný účet obce Visolaje a rozpočtové hospodárenie za rok 2015     (dokument.pdf) zverejnené: 26.05.2016

◊  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Visolaje za rok 2015    (dokument.pdf) zverejnené: 26.05.2016

◊  NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu obce    (dokument.pdf) zverejnené: 26.05.2016

Záverečný účet obce Visolaje za rok 2015    (dokument.pdf) zverejnené: 13.06.2016

 2. zmena rozpočtu obce Visolaje v roku 2016    (dokument.pdf) zverejnené: 13.06.2016

 3. zmena rozpočtu obce Visolaje v roku 2016    (dokument.pdf) zverejnené: 19.09.2016

 Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2016 po 3. zmene rozpočtu    (dokument.pdf) zverejnené: 19.09.2016

NÁVRH - 4. zmena rozpočtu obce Visolaje v roku 2016    (dokument.pdf) zverejnené: 31.10.2016

 

Posledná úprava: 29.11.2018
© visolaje.sk 2010